องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร