หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่สำนักปลัด
 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น 8 งาน ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานอำนวยการ
  (2) งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
  (3) งานสารบรรณ
  (4) งานตรวจสอบภายใน
  (5) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน
  (2) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
  (3) งานทะเบียนประวัติ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
  (4) งานจัดทำแผนอัตรากำลังและกรอบพนักงานจ้าง
  (5) งานพัฒนาบุคลากร
  (6) งานสวัสดิการ
  (7) งานขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  (8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานนโยบายและแผน
  (2) งานวิชาการ
  (3) งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  (4) งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
  (5) งานงบประมาณ
  (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4) งานกฎหมายและนิติกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานกฎหมายและนิติกรรม
  (2) งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  (3) งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต.
  (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานระเบียบข้อบังคับประชุม
  (2) งานอำนวยการและประสานงาน
  (3) งานการเลือกตั้ง
  (4) งานทะเบียนประวัติผู้บริหารและสมาชิกสภา
  (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6) งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  (2) งานพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  (3) งานพิทักษ์เด็กและสตรี
  (4) งานสวัสดิการสังคม
  (5) งานสังคมสงเคราะห์
  (6) งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
  (7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  (2) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  (3) งานรักษาความสะอาด
  (4) งานป้องกันและควบคุมโรค
8) งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานวิชาการเกษตร
  (2) งานเทคโนโลยีการเกษตร
  (4) งานส่งเสริมการเกษตร
  (5) งานปศุสัตว์
  (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย