หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่สำนักปลัด
 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น 8 งาน ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานอำนวยการ
  (2) งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
  (3) งานสารบรรณ
  (4) งานตรวจสอบภายใน
  (5) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน
  (2) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
  (3) งานทะเบียนประวัติ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
  (4) งานจัดทำแผนอัตรากำลังและกรอบพนักงานจ้าง
  (5) งานพัฒนาบุคลากร
  (6) งานสวัสดิการ
  (7) งานขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  (8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานนโยบายและแผน
  (2) งานวิชาการ
  (3) งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  (4) งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
  (5) งานงบประมาณ
  (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4) งานกฎหมายและนิติกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานกฎหมายและนิติกรรม
  (2) งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  (3) งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต.
  (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานระเบียบข้อบังคับประชุม
  (2) งานอำนวยการและประสานงาน
  (3) งานการเลือกตั้ง
  (4) งานทะเบียนประวัติผู้บริหารและสมาชิกสภา
  (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
6) งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  (2) งานพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  (3) งานพิทักษ์เด็กและสตรี
  (4) งานสวัสดิการสังคม
  (5) งานสังคมสงเคราะห์
  (6) งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
  (7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  (2) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  (3) งานรักษาความสะอาด
  (4) งานป้องกันและควบคุมโรค
8) งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานวิชาการเกษตร
  (2) งานเทคโนโลยีการเกษตร
  (4) งานส่งเสริมการเกษตร
  (5) งานปศุสัตว์
  (6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
9) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (2) งานช่วยเหลือฟื้นฟู
  (3) งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
DUTY
 
บทบาทหน้าที่กองคลัง
 
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจ่าย การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบเอกสารประกอบ ฎีกางานเกี่ยวกับการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี การควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบทดลองรายเดือน สิ้นปีงบประมาณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงาน ภายในส่วนราชการออกเป็น ออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1) งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
  (2) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  (3) งานเก็บรักษาเงิน
  (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานการบัญชี
  (2) งานทะเบียนควบคุมการจ่ายเงิน
  (3) งานงบการเงินและงบทดลอง
  (4) งานแสดงฐานะการเงิน
  (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ี้
  (1) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
  (2) งานพัฒนารายได้
  (3) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
  (4) งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  (1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  (2) งานพัสดุ
  (3) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์
  (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 1,867,530 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10