หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.3/ว 3169 ลว 11 ส.ค.65 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวมหาดไทย (พจ 0023.3/ว 3169 ลว 11 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3168 ลว 11 ส.ค.65 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (พจ 0023.3/ว 3168 ลว 11 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ ว 3165 ลว 11 ส.ค. 65 การปรับปรุงคำสั่งและแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เป็นเฉพาะราย  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3161 ลว 11 ส.ค.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3161 ลว 11 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
(พจ0023.5/ว 251 ลว 11 ส.ค.65) แจ้งรายชื่อโครงการอบรมการปฎิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)(พจ0023.5/ว 251 ลว 11 ส.ค.65) [ เอกสาร1 ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3154 ลว 11 ส.ค.65 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ ๑ (พจ 0023.3/ว 3154 ลว 11 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3153 ลว 11 ส.ค.65 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้ที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 3153 ลว 11 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3143 ลว 10 ส.ค.65 ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ถนนสวยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 (พจ 0023.3/ว 3143 ลว 10 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3141 ลว 10 ส.ค.65 ขอเลื่อนกำหนดการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3141 ลว 10 ส.ค.65)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 248 ลว.10 ส.ค.65 รายงานข้อมูลการจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 8912 ลว. 10 ส.ค.65 ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3137 ลว 10 ส.ค.65 ขอขอบคุณในการสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค (พจ 0023.3/ว 3137 ลว 10 ส.ค.65)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
พจ0023.3/ว 3139 ลว 10 ส.ค. 65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พจ0023.3/ว 3139 ลว 10 ส.ค. 65)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 3136 ลว 10 ส.ค.65 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 3136 ลว 10 ส.ค.65)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
.(พจ0023.5/ว3138 ลว 10 ส.ค.65) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้อปท.(พจ0023.5/ว3138 ลว 10 ส.ค.65)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,257
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 352,980 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10