หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประวัติตำบล
 
 
จากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่า แต่เดิมนั้น “สามง่าม” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม มีคลองสำคัญชื่อ “คลองสามง่าม” ไหลลงสู่แม่น้ำยม มองเห็นเป็นสามแฉก จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “สามง่าม” และทางราชการจัดตั้งเป็นตำบลสามง่าม ขึ้นอยู่กับอำเภอท่าหลวง (อำเภอเมืองพิจิตร) เมื่อปี พ.ศ. 2481 ทางราชการได้ยกฐานะเป็นอำเภอสามง่าม โดยแบ่งแยกเอาตำบลต่างๆ ของอำเภอเมืองพิจิตรมา ซึ่งตำบลสามง่ามเป็นหนึ่งในตำบล ที่อยู่ในเขตของอำเภอสามง่าม
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ได้รับการยกฐานะ
จากสภาตำบลสามง่าม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม มีที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสามง่าม เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอสามง่าม (อำเภอสามง่าม มี 5 ตำบล คือ สามง่าม กำแพงดิน หนองโสน เนินปอ รังนก)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอสามง่าม ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองพิจิตรประมาณ 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 60.503 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,814.375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.60 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร