หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานในพื้นที่ สิ่งแวดล้อมดี
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 

พัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็งบริหารจัดการพึ่งตนเองได้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

บำรุงส่งเสริมอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน

ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการกีฬา

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการดินและน้ำ

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
 

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิต ทางการเกษตร
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนใน ท้องถิ่นแบบครบวงจร

สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ชุมชน ประชาชน จากฐานรากการเกษตร ภูมิปัญญาและ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองทางรายได้

สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยง ในพื้นที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามช่วงวัยรวมถึงคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยและกิจกรรม นันทนาการให้แก่ประชาชน

สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

ส่งเสริมและสนันสนุนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกชุมชนแบบบูรณาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดความสามารถ ทางการบริหารและบริการสู่สากล
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ บุคลากรภาครัฐและ ปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

เตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ ระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทุกประเภทให้มีคุณภาพ

การสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 538,856 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10