หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานในพื้นที่ สิ่งแวดล้อมดี
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
 

พัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็งบริหารจัดการพึ่งตนเองได้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

บำรุงส่งเสริมอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน

ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการกีฬา

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการดินและน้ำ

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
 

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิต ทางการเกษตร
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนใน ท้องถิ่นแบบครบวงจร

สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ชุมชน ประชาชน จากฐานรากการเกษตร ภูมิปัญญาและ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองทางรายได้

สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม

การพัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยง ในพื้นที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามช่วงวัยรวมถึงคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยและกิจกรรม นันทนาการให้แก่ประชาชน

สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

ส่งเสริมและสนันสนุนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกชุมชนแบบบูรณาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดความสามารถ ทางการบริหารและบริการสู่สากล
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ บุคลากรภาครัฐและ ปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

เตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ ระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทุกประเภทให้มีคุณภาพ

การสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 1,867,535 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10